ឈុតឧបករណ៍

Socket Wrench set-សោគ្រាប់ឈុតធំ (HOBO)
តម្លៃ: $38.00
5 ផលិតផល

សោគ្រាប់មានទំហំពី 8mm ដល់ 24mm មានដងអូតូ ដងតវែង & ខ្លី ដងហូត ដងកាច់ មានសោច្រើនលេខទៅតាមតំរូវការ ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ គុណភាពល្អ ផ្សេងទៀត 

សោគ្រាប់ ឈុតតូច- Spark plug socket set
តម្លៃ: $16.00
4 ផលិតផល

មានសោ 11 គ្រាប់(ខ្លី) និង ដងសោ អូតូ 1ដើម ទំហំ ចាប់ ពី 8មម ដល់ 24មម 11 piece size : 8mm to 24mm ផ្សេងទៀត 

Wrench Set - សោ​ឈុត ចិញ្ចៀន​ & មាត់
តម្លៃ: $16.00
5 ផលិតផល

THC's brand have 14 functions size : 8mm to 24mm

សោគ្រាប់ ឈុតតូច- Spark plug socket set
តម្លៃ: $17.00
5 ផលិតផល

មានសោ 11 គ្រាប់(វែង) និង ដងសោ L 1ដើម ទំហំ ចាប់ ពី 8មម ដល់ 24មម 11 piece size : 8mm to 24mm ផ្សេងទៀត 

Wrench Set - សោ​ឈុត ចិញ្ចៀន​ & មាត់
តម្លៃ: $11.50
5 ផលិតផល

មាន ១២ដើម ពីលេខ 8mm ដល់ 24mm have 12 piece size : 8mm to 24mm more info pls call us 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

សោគ្រាប់ ឈុតតូច- Spark plug socket set
តម្លៃ: $11.50
5 ផលិតផល

មានសោ 11 គ្រាប់(ខ្លី) និង ដងសោ L 1ដើម ទំហំ ចាប់ ពី 8មម ដល់ 24មម 11 piece size : 8mm to 24mm ផ្សេងទៀត