កាបូបដាក់សំភារៈ

កេះសោម៉ាក Wynn's - Wynn's Plastic Tools box W380
តម្លៃ: $14.00
6 ផលិតផល

ទំហំ 380mm X 200mm X 180mm អាចផ្ទុកអ្វីក៏បានជាពិសេសដាក់សំភារៈសំណង់ និងគ្រឿងជួសជុលផ្សេងៗ មានគុណភាពល្អ ធន់នឹងការផ្ទុករបស់ធ្ងន់ៗ ងាយស្រួលយកតាមខ្លួន... ផ្សេងទៀត