ម៉ាស៊ីនប្រើភ្លើង

ម៉ូទ័រស្វានម៉ាក BOSCH GSB 1300 - BOSCH Drilling GSB 1300
តម្លៃ: $68.00
5 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវរយៈពេល ៦ខែ សមត្ថភាពរបស់ឧបករណ៍ កំលាំងចូល : 550w ឥដ្ឋ & ស៊ីម៉ង់ : 13mm ដែកថែប : 10mm ឈើ :... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រឃ្វៀលឈើ ម៉ាក BOSCH - Jig saw GST 65 E
តម្លៃ: $105.00
5 ផលិតផល

ជាផលិតផលសុទ្ធ១០០% និងមានប័ណ្ឌធានា ៦ខែ អាចឃ្វៀលឈើ និង ដែកបានយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះវាមានកំលាំងខ្លាំង កំលាំង  ៤០០ វ៉ាត់ ឈើ   ៦៥មម... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រឃ្វៀលឈើ ម៉ាក Nikatec - Jig saw NC 435
តម្លៃ: $72.00
5 ផលិតផល

ជាផលិតផលសុទ្ធ១០០% និងមានប័ណ្ឌធានា ៤ខែ អាចឃ្វៀលឈើ និង ដែកបានយ៉ាងងាយស្រួលព្រោះវាមានកំលាំងខ្លាំង កំលាំង  ៤៥០w ឈើ   ៦៥មម ដែក ... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រកាត់ម៉ាក BOSCH - BOSCH Cutting GWS 6-100
តម្លៃ: $57.00
10 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវ កំលាំង  : 670w ទំហំថាស  : 100mm ទំងន់ : 1.8kg more info :  070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានម៉ាក BOSCH - BOSCH Drilling GSB 13 RE
តម្លៃ: $78.00
5 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ណធានាត្រឹមត្រូវ កំលាំងចូល : 600w ឥដ្ឋ & ស៊ីម៉ង់ : 13mm ដែកថែប : 10mm ឈើ : 25mm កំលាំងវិលក្នុង1នាទី :... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានម៉ាក NIKATEC 13មម - NIKATEC Drilling 13mm
តម្លៃ: $40.00
2 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ឌធានារយៈពេល 4ខែ អាចប្រើផ្លែស្វានត្រឹម 13មម មានមុខងារច្រើនយ៉ាង អាចស្វានដែក ឈើ បេតុង ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានបុក​ 3តង់​ ម៉ាក NIKATEC 26មម - NIKATEC Drilling 26mm
តម្លៃ: $98.00
2 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ឌធានារយៈពេល 4ខែ កំលាំងចូល 800w បេតុង 26mm ដែកថែប : 13mm ឈើ : 30mm កំលាំងសង្កត់ក្នុង1នាទី : 4000 ទំងន់ :... ផ្សេងទៀត