ឧបករណ៍ប្រើជាមួយខ្សែភ្លើង

Battery cable-ខ្សែកូវអាគុយ
តម្លៃ: $12.00
5 ផលិតផល

អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយទ្បានតូច និងធំ មានខ្សែវែង គុណភាពល្អ more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានម៉ាក NIKATEC 13មម - NIKATEC Drilling 13mm
តម្លៃ: $40.00
2 ផលិតផល

ផលិតផលសុទ្ធមិនក្រែងក្លាយ មានប័ណ្ឌធានារយៈពេល 4ខែ អាចប្រើផ្លែស្វានត្រឹម 13មម មានមុខងារច្រើនយ៉ាង អាចស្វានដែក ឈើ បេតុង ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់... ផ្សេងទៀត 

ម៉ូទ័រស្វានឈុត 13mm-Marko Drilling​ set 13mm
តម្លៃ: $30.00
2 ផលិតផល

មានផ្លែស្វានស្រាប់នៅក្នុងប្រអប់ និងអាចប្រើផ្លែស្វានត្រឹម 13មម មានមុខងារច្រើនយ៉ាង អាចស្វានដែក ឈើ បេតុង ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងយកតាមខ្លួន more... ផ្សេងទៀត 

notebook cooler-កង្ហាដាក់ក្រោមLaptop
តម្លៃ: $5.50
2 ផលិតផល

easy to use and u can bring it to everywhere with your laptop ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ អាចយកតាមខ្លួនបាន more info : 070 74 17 84 ផ្សេងទៀត