ចំណាំ៖ ការដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវពន្យាពេល ក្នុងអំឡុងពេលនៃពិធីបុណ្យផ្សេងៗ តែលោកអ្នកនៅតែអាចបញ្ជាទិញបាន

 

             ដូចធម្មតា នៅក្នុងគេហទំព័រ។    បន្ទាប់មក យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក ដើម្បីដឹកជញ្ជូន ក្រោយពេលចប់ពិធីបុណ្យ។