ឧបករណ៍ហាត់ប្រាណ

Body Massager Health Hoop
$35.00   តម្លៃ: $16.00
-54%
4 ផលិតផល

សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់បានលាងស្រឡូនស្អាត ឥឡូវនេះអស់បារម្មណ៍ទៀតហើយជាមួយនិង កងបង្វិលធ្វើអោយរាងស្រឡូនដែលនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ ក្នុងនោះផងដែរក៏មានជាតិម៉ាញ៉េទិច... ផ្សេងទៀត