ថេបប្លេត

Linkbasic Cat5E UTP Solid Cable, Grey 305M RAL7004

លេខសំគាល់: CLA04-UC5E-7004

តម្លៃ: $127.00
29 ផលិតផល

24AWG/0.50mm