គ្រឿងទូរស័ព្ទ និងថេបប្លេត

power bank 10000mAh/Nest
តម្លៃ: $17.50
5 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 10000mAh Nest តម្លៃ 21.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន5.5ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមាន3ពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស -មានPort USB... ផ្សេងទៀត 

Cable USB S05
តម្លៃ: $3.00
2 ផលិតផល

Cable USB KONFULON for iphone 5/ 5s/ipad mini /ipad Air/ipad 4 តម្លៃះ 4.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទដៃនិងipadដែលសាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S22
តម្លៃ: $3.00
5 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S22 តម្លៃះ 5.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទ Samsung,HTC,Nokia,LG,Sony..... -សាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់ថ្មបានយូរ... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S21
តម្លៃ: $3.00
4 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S21 for iphone/ 4/ 4S/ ipad 2/ 3 តម្លៃះ 5.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយទូរស័ព្ទកាន់ថ្មបានយូរ... ផ្សេងទៀត 

Car Charger KFL C17 2.1/2USB
តម្លៃ: $5.00
5 ផលិតផល

Car Charger  C17 2.1/2USB តម្លៃះ 6$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មចេញពីក្នុងឡានទៅទូរស័ព្ទនិងipadដែលអាចប្រើបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipad... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S20
តម្លៃ: $3.50
4 ផលិតផល

Cable USB KONFULON S20 for iphone 5/ 5s/ipad mini /ipad Air/ipad 4 តម្លៃះ 6.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទដែលសាកឆាប់ពេញហើយធ្វើអោយ... ផ្សេងទៀត 

Cable USB S40
តម្លៃ: $4.50
5 ផលិតផល

Cable USB KONFULON S40 For Iphone -មានបួនពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស -ខ្សែសាកប្រភេទនេះoutput 2.1Aសាកឆាប់ពេញ -ខែ្សមានគុណភាពល្អ -តំលៃ4,5$ -មានប្រវែង1M ផ្សេងទៀត 

power bank 7800mAh
តម្លៃ: $16.00
10 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 7800mAh តម្លៃ 22 ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន4ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់បា... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C16 /2.1A/2USB
តម្លៃ: $5.00
4 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C16 /2.1A /2USB តម្លៃះ 7.50$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទនិងipadដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipadទាំងអស់ដែលបានរចនាម៉ូតឡើង... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C13/ Iphone/Micro 8600
តម្លៃ: $4.00
5 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C13 for iphone 4/4s, Samaung, LG, Huawei...... តម្លៃះ 6.50$ -ជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទ... ផ្សេងទៀត 

Adapter KFL C12 Iphone/Micro 8600
តម្លៃ: $4.00
4 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C12  for iphone /4/4s, Samaung, LG, Huawei...... តម្លៃះ 6.50$ -ជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទ... ផ្សេងទៀត 

7800mAh Harmony

លេខសំគាល់: 12.5

តម្លៃ: $12.50
5 ផលិតផល

ថ្មជំនួយស៊េរីថ្មី KONFULON 7800mAh HARMONY តម្លៃ 19.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន4ដង... ផ្សេងទៀត 

Cable USB S07
តម្លៃ: $5.00
2 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S07 for iphone/samsung / ipad Air/ ipad mini/ ipad 4 តម្លៃះ 5$ -ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipadដែលសាកឆាប់ពេញ... ផ្សេងទៀត 

power Bank A2 10000
តម្លៃ: $17.50
5 ផលិតផល

KONFULON ឈានមុខគេទាំង គុណភាពនិងភាពទាន់សម័យមកដល់ថ្មីគឺជាថ្មជំនួយModel A2សាកបានគ្រប់សេ៊រីSmart phone ដែលបានរចនាម៉ូតឡើងតាមបច្ចេកវិជាថ្មី៕ -មានតំលៃ17,5$... ផ្សេងទៀត 

c29 usb
តម្លៃ: $12.00
5 ផលិតផល

KONFULON ឈានមុខគេទាំងគុណភាពនិងភាពទាន់សម័យមកដល់ថ្មីគឺជាប្រភេទដុំសាកថ្ម Model c29 សាកបានគ្រប់សេ៊រីSmart phone ដែលបានរចនាម៉ូតឡើងតាមបច្ចេកវិជាថ្មី៕ -តំលៃ12$... ផ្សេងទៀត 

adaptor C23 2.4A/2USB
តម្លៃ: $5.50
5 ផលិតផល

KONFULON ដុំសាកថ្ម C23 /2.4A /2USB តម្លៃះ 8$ គឺជាប្រភេទដុំសាកថ្មទូរស័ព្ទនិងipadដែលសាកបានគ្រប់ស៊េរីទូរស័ព្ទនិងipadដែលបានរចនាម៉ូតឡើងតាមបច្ចេកវិជ្ជាថ្មី។... ផ្សេងទៀត 

power bank 10000mAh LCD
តម្លៃ: $16.00
4 ផលិតផល

ថ្មជំនួយ KONFULON 10000mAh +LCD តម្លៃ 23.50$ ថ្មជំនួយខាងលើអាចសាកទូរស័ព្ទiphoneពេញ100%ចំនួន5.5ដង -ថ្មជំនួយប្រភេទនេះមាន2ពណ៌សំរាប់ជ្រើសរើស -មានPort USB... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S02 2M
តម្លៃ: $3.00
5 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S01/S02/S05 for samsung / HTC/LG.......... តម្លៃះ 3$  -ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញ -មានប្រវែងពីរម៉ែត ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S23
តម្លៃ: $5.00
3 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S23 for iphone/samsung / ipad Air/ ipad mini/ ipad 4 តម្លៃះ 5.50$ -ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipad -សាកឆាប់ពេញ... ផ្សេងទៀត 

Cable USB KFL S14
តម្លៃ: $4.50
4 ផលិតផល

KONFULON Cable USB S14 for iphone/samsung / ipad Air/ ipad mini/ ipad 2/ 3 / 4 តម្លៃះ 4.50$ ជាប្រភេទខ្សែសាកទៅទូរស័ព្ទនិងipadដែល សាក... ផ្សេងទៀត