គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ

iP camera p2p
តម្លៃ: $65.00
3 ផលិតផល

Hot sale P2P wireless IP camera S6205Y-WRA,support wifi wireless remote viewing and controlling via android phone and ios phone   ... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Storage Water Heaters (ម៉ាស៊ីនស្តុកទឹកក្តៅ)

លេខសំគាល់: RES-EB415

តម្លៃ: $144.00
10 ផលិតផល

Rinnai Electric Storage Water Heaters ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រភេទស្តុកទឹក ក្នុងចំណុះ១៥លីត្រ និង ៣០ លីត្រ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី • Capacity  15L/30L... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើអគ្គិសនី)

លេខសំគាល់: REI-A350NP

តម្លៃ: $139.00
10 ផលិតផល

Rate Power 3.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater 4.5 kW with rain shower (with pump)

លេខសំគាល់: REI-A450AP-R

តម្លៃ: $250.00
5 ផលិតផល

Rate Power 4.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស)

លេខសំគាល់: Infinity16

តម្លៃ: $803.00
10 ផលិតផល

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើឧស្ម័នហ្គាស) Original Rinnai from Japan Compact Rinnai INFINITY 16... ផ្សេងទៀត 

Coffee maker
តម្លៃ: $600.00
2 ផលិតផល

ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេ ទំនើបស្វ័យប្រវត្តិបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ទាំងការដាំទឹក ការលាយម្សៅកាហ្វេ និងកែវកាហ្វេ ស្ថីតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយ!  ផ្សេងទៀត 

PRO LINK IP CAMERA PIC1006WN-HD
តម្លៃ: $128.00
10 ផលិតផល

Note: This product needs to pre-order, please contact us before place order.  Application: remote video monitoring over Internet with... ផ្សេងទៀត 

PRO LINK IP CAMERA PIC2001WE
តម្លៃ: $68.00
6 ផលិតផល

Note: This product needs to pre-order, please contact us before place order.  Application: remote video monitoring over Internet with... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater 3.5 kW with rain shower (no pump)

លេខសំគាល់: REI-A350NP-R

តម្លៃ: $209.00
5 ផលិតផល

Rate Power 3.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Gas Infinity Water Heater 26L (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស)

លេខសំគាល់: Infinity26

តម្លៃ: $897.00
10 ផលិតផល

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស) Original Rinnai from Japan Compact Rinnai INFINITY 26 Continuous flow... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater (EIWH) 4.5 kW

លេខសំគាល់: REI-A450AP

តម្លៃ: $180.00
5 ផលិតផល

Rate Power 4.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Vertical/Horizontal Electric Storage Water Heaters (ម៉ាស៊ីនស្តុកទឹកក្តៅ)

លេខសំគាល់: RES-ED450

តម្លៃ: $207.00
10 ផលិតផល

• Capacity  50L/80L   • Tank type  Enamel   • Casing   Painted Steel     • Rated... ផ្សេងទៀត