អេឡិចត្រូនិច

Wireless Nano adapter USB 802 N 11N Wi-Fi with attenna
$12.00   តម្លៃ: $7.00
-42%
2 ផលិតផល

  This device lets your computer and laptop to connect WiFi freely. Despite the size, this tiny USB card supports higher data rate of up to 150Mbps... ផ្សេងទៀត 

Sjcam Sj4000
តម្លៃ: $79.99
4 ផលិតផល

Description:   SJ4000 waterproof action camera is a new camera use NTK96655 chip and AR0330 sensor, it use better lens than SJ1000.... ផ្សេងទៀត 

FIFA 16 (PS4)
$59.00   តម្លៃ: $29.00
-51%
1 ផលិតផល

PS4 game Fifa 16, new original  in sealed. Buy now before out of stock!! ផ្សេងទៀត 

Street Fighter V (PS4)
$59.00   តម្លៃ: $35.00
-41%
1 ផលិតផល

PS4 game Street Fight V, new original  in sealed. Buy now before out of stock!! ផ្សេងទៀត 

UNCHARTED: The Nathan Drake Collection (PS4)

លេខសំគាល់: 59

$59.00   តម្លៃ: $33.00
-44%
1 ផលិតផល

PS4 game Uncharted : Collection 3 chapters in 1, new original  in sealed. Buy now before out of stock!! ផ្សេងទៀត 

Dead or Alive 5: Last Round (PS4)
$59.00   តម្លៃ: $22.00
-63%
1 ផលិតផល

PS4 game Dead Or Alive 5, original  new in sealed. Buy now before out of stock!! ផ្សេងទៀត 

Pro-Evolution Soccer 2015 (PS4)
$59.00   តម្លៃ: $14.99
-75%
2 ផលិតផល

PS4 game PES 2015 original  new in sealed. Buy now before out of stock!! ផ្សេងទៀត 

Sjcam SjM20
តម្លៃ: $159.99
2 ផលិតផល

Brand Name: sjcam Image Stabilization: Electronic Image Stabilization Application: Extreme Sports Wideangle: 170° WIFI... ផ្សេងទៀត 

Sjcam sj5000x
តម្លៃ: $179.99
1 ផលិតផល

Product Description Brand Name: sjcam Additional Function: Support WIFI Application: Outdoor Sport Activities Display... ផ្សេងទៀត 

Wireless Nano adapter USB 802 N 11N Wi-Fi
$9.00   តម្លៃ: $5.00
-44%
1 ផលិតផល

The   EDUP EP-N8531  Nano USB Wireless Adapter lets your computer and laptop to connect WiFi freely. Despite the size, this tiny USB card... ផ្សេងទៀត 

W758M USB Drum Kit PC Desktop Electronic Drum Pad with 2 Sticks Foot Pedals - WHITE AND BLACK

លេខសំគាល់: 120068901

$54.00   តម្លៃ: $49.00
-9%
1 ផលិតផល

USB Drum Kit W758M is high-tech entertainment product with modern science and technology, electronics industry innovation design. Injecting young people's... ផ្សេងទៀត 

Monopod Remote Control
តម្លៃ: $34.00
1 ផលិតផល

.Only with Sjcam SjM20

Remote Control Watch
តម្លៃ: $22.00
1 ផលិតផល

SJCAM M20 Wireless Remote Watch Contoller Accssories for SJCAM M20 Sports Action Camera DV This remote watch is for SJCAM M20 action camera,... ផ្សេងទៀត 

iP camera p2p
តម្លៃ: $65.00
3 ផលិតផល

Hot sale P2P wireless IP camera S6205Y-WRA,support wifi wireless remote viewing and controlling via android phone and ios phone   ... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Storage Water Heaters (ម៉ាស៊ីនស្តុកទឹកក្តៅ)

លេខសំគាល់: RES-EB415

តម្លៃ: $144.00
10 ផលិតផល

Rinnai Electric Storage Water Heaters ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រភេទស្តុកទឹក ក្នុងចំណុះ១៥លីត្រ និង ៣០ លីត្រ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី • Capacity  15L/30L... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើអគ្គិសនី)

លេខសំគាល់: REI-A350NP

តម្លៃ: $139.00
10 ផលិតផល

Rate Power 3.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater 4.5 kW with rain shower (with pump)

លេខសំគាល់: REI-A450AP-R

តម្លៃ: $250.00
5 ផលិតផល

Rate Power 4.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស)

លេខសំគាល់: Infinity16

តម្លៃ: $803.00
10 ផលិតផល

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើឧស្ម័នហ្គាស) Original Rinnai from Japan Compact Rinnai INFINITY 16... ផ្សេងទៀត 

Speaker BT388

លេខសំគាល់: Bass0295

តម្លៃ: $20.00
5 ផលិតផល

Battery type : Li-ion power bank Output voltage : USB/DC 5V/2A Input voltage : Micro USB/DC 5V/1A Capacity : 3.7V/500mAh Charging time :... ផ្សេងទៀត 

Speaker J19

លេខសំគាល់: Bass0128

តម្លៃ: $10.00
5 ផលិតផល

Battery type : Li-ion power bank Output voltage : USB/DC 5V/2A Input voltage : Micro USB/DC 5V/1A Capacity : 3.7V/500mAh Charging time :... ផ្សេងទៀត