ឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យ

USB 3.0 HDD Case 2.5
តម្លៃ: $12.00
2 ផលិតផល

Product Description   Supports     The slim and simple design of the ORICO 2.5 inch hard drive enclosure, or support casing,... ផ្សេងទៀត 

WD Caviar Green 2TB 3.5" WD20EARX

លេខសំគាល់: WD20EARX

តម្លៃ: $120.00
1 ផលិតផល

Transcend 8X Ultra Slim USB DVD Black

លេខសំគាល់: TS8XDVDS-K

តម្លៃ: $33.00
1 ផលិតផល

Transcend Jetflash V70 4GB

លេខសំគាល់: TS4GJFV70

តម្លៃ: $11.50
1 ផលិតផល

Transcend Jetflash V85 32Gb

លេខសំគាល់: TS32GJFV85

តម្លៃ: $20.00
5 ផលិតផល

Transcend Jetflash V70 32Gb

លេខសំគាល់: TS32GJFV70

តម្លៃ: $23.00
1 ផលិតផល

Seagate Barracuda ST2000DM001 2TB 3.5" Internal Hard Drive

លេខសំគាល់: ST2000DM001

តម្លៃ: $120.00
1 ផលិតផល

Tripplite 1ft VGA Monitor Y Splitter P516001

លេខសំគាល់: P516-001

តម្លៃ: $20.00
1 ផលិតផល

Ubiquiti AMO2G13 2GHz AirMax Dual Omni 13dBi Wifi Antenna

លេខសំគាល់: AMO2G13

តម្លៃ: $460.00
1 ផលិតផល

Ubiquiti UniFi AP AC (UAP-AC) 2.4Ghz/5Ghz

លេខសំគាល់: UAP-AC

តម្លៃ: $349.00
12 ផលិតផល

The fastest UniFi model supports 802.11ac and speeds of up to 1300 Mbps in the 5 GHz radio band and up to 450 Mbps in the 2.4 GHz radio band. The UAP-AC... ផ្សេងទៀត 

Dell 1Tb 7.2K 2.5" HDD for MD3000

លេខសំគាល់: 18865769.2

តម្លៃ: $480.00
3 ផលិតផល

Sony MicroVault Tiny USM4GM/PC 4GB

លេខសំគាល់: USM4GM/PC

តម្លៃ: $6.50
2 ផលិតផល

Sony 1TB External Hard Disk USB3.0 HD-E1/PC2 (Pink)

លេខសំគាល់: HD-E1/PC2

តម្លៃ: $90.00
48 ផលិតផល

Features:  1TB Capacity with NTFS formatted USB 3.0 High Speed Transfers Faster Transfer Speeds with Data Transfer Accelerator... ផ្សេងទៀត 

transcend storejet turbo 35T3 USB 3.0
តម្លៃ: $155.00
1 ផលិតផល

The StoreJet 35T3 not only supports the next-generation USB 3.0 standard that boosts data transfer rates, but also offers enormous storage space for... ផ្សេងទៀត 

Transcend JetFlash JF370 64GB
តម្លៃ: $45.00
3 ផលិតផល

Sporting an all-white colour scheme and irresistibly thin yet robust design, the ultra-portable JetFlash 370 slides conveniently into a shirt pocket or... ផ្សេងទៀត 

Transcend JetFlash JF530 64GB
តម្លៃ: $40.00
10 ផលិតផល

Transcend Jetflash JF700 64GB USB3
តម្លៃ: $51.00
2 ផលិតផល

Transcend Jetflash JF760 64GB USB3
តម្លៃ: $41.00
2 ផលិតផល

Sony MicroVault Click USM8GP/WT 8GB

លេខសំគាល់: USM8GP/WT

តម្លៃ: $10.00
1 ផលិតផល

Sony MicroVault Classic USM8GN/T 8GB

លេខសំគាល់: USM8GN/T

តម្លៃ: $8.50
125 ផលិតផល