កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

Microsoft Windows 8 64-Bit DVD OEM (WN7-00404) Single User

លេខសំគាល់: WN7-00404

តម្លៃ: $135.00
11 ផលិតផល

Microsoft Windows 8 Pro 32-bit - License and Media - 1 PC

លេខសំគាល់: FQC-05920

តម្លៃ: $150.00
6 ផលិតផល

Microsoft Office Home and Business 2013 32bit/x64 DVD ENGLISH (T5D-01595)

លេខសំគាល់: s-19390595

តម្លៃ: $240.00
1 ផលិតផល

SonicWALL GMS 5 Node Software License

លេខសំគាល់: 01-SSC-7680

តម្លៃ: $2,274.00
1 ផលិតផល