ឧបករណ៍បញ្ចាំងស្លាយ

Sony VPL-EX100 2300 Lum XGA Projector

លេខសំគាល់: VPL-EX100

តម្លៃ: $510.00
1 ផលិតផល

Description    Technical specifications Display System • System 3 LCD... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-HW50ES Home Theater 3D Projector (Black)

លេខសំគាល់: VPL-HW50ES

តម្លៃ: $2,880.00
3 ផលិតផល

- Display System: SXRD panel - Number of pixels: 1920 x 1080 - Zoom: Manual (Approx. x1.6) - Lens shift: Manual, Vertical +/- 71%, Horizontal: +/-... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-FH36 5200 Lum WUXGA Installation Projector

លេខសំគាល់: VPL-FH36

តម្លៃ: $3,999.00
2 ផលិតផល

- 3LCD System - Light Output: 5200 lumens - Contrast Ratio: 2,000:1 - Lamp Life: 3500H (Standard) - Lens: Approx. 1.6x manual zoom/Manual focus... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-FH31 4300 Lum WUXGA Installation Projector

លេខសំគាល់: VPL-FH31

តម្លៃ: $3,350.00
3 ផលិតផល

- 3 LCD System - Light Output: 4300 lumens - Contrast Ratio: 2,000:1 - Lamp Life: 4000H (Standard) - Lens: Approx. 1.6x manual zoom/Manual focus... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-EX245 3200 Lum XGA Projector (HDMI, USB Disp, JPEG View, NW, Speaker)

លេខសំគាល់: VPL-EX245

តម្លៃ: $930.00
11 ផលិតផល

- Display system: 3 LCD - Number of pixels: XGA (1024 x 768) - Aspect ratio: 4:3 - Zoom ratio: Approx. 1.6x - Throw ratio: 1.40:1 to 2.27:1 -... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-EX221 2700 Lum XGA Projector (HDMI, USB Disp, JPEG View, NW)

លេខសំគាល់: VPL-EX221

តម្លៃ: $699.00
2 ផលិតផល

- Display system: 3 LCD - Number of pixels: XGA (1024 x 768) - Aspect ratio: 4:3 - Zoom ratio: Approx. 1.2x - Throw ratio: 1.47:1 to 1.77:1 -... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-DX15 3000Lum Wireless Projector

លេខសំគាល់: VPL-DX15

តម្លៃ: $840.00
4 ផលិតផល

*Display Tech: Sony’s BrightEra™ with 3LCD Chip *Light source: 200 W Ultra high pressure lamp *Resolution: XGA panel, 2,359,296 (1024 x... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-DX140 3200 Lum XGA Projector (HDMI)

លេខសំគាល់: VPL-DX140

តម្លៃ: $710.00
2 ផលិតផល

- Display system: 3 LCD - Number of pixels: XGA (1024 x 768) - Aspect ratio: 4:3 - Zoom ratio: Approx. 1.3x - Throw ratio: 1.37:1 to 1.80:1 -... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-DX11 3000Lum Projector

លេខសំគាល់: VPL-DX11

តម្លៃ: $1,255.00
1 ផលិតផល

*Display Tech: Sony’s BrightEra™ with 3LCD Chip *Light source: 200 W ultra high pressure lamp *Resolution: XGA panel, 2,359,296 (1024 x... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-DW120 2600 Lum WXGA Projector (HDMI)

លេខសំគាល់: VPL-DW120

តម្លៃ: $688.00
3 ផលិតផល

- Display system: 3 LCD - Number of pixels: WXGA (1280 x 800) - Aspect ratio: 16:10 - Zoom ratio: Approx. 1.3x - Throw ratio: 1.44:1 to 1.87:1... ផ្សេងទៀត 

Sony VPL-CX275 5200 Lum XGA Basic Installation Projector

លេខសំគាល់: VPL-CX275

តម្លៃ: $1,650.00
1 ផលិតផល

- 3 LCD System - Light Output: 5200 lumens - Contrast Ratio: 3,000:1 - Lamp Life: 4000H (Standard) - Lens: Approx. 1.5x manual zoom/Manual focus... ផ្សេងទៀត 

Sony Original Lamp LMP-E191

លេខសំគាល់: LMP-E191

តម្លៃ: $300.00
6 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-E190

លេខសំគាល់: LMP-E190

តម្លៃ: $290.00
2 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-E180/90

លេខសំគាល់: LMP-E180/90

តម្លៃ: $347.00
2 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-D200

លេខសំគាល់: LMP-D200 WW

តម្លៃ: $375.00
1 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-C162/90

លេខសំគាល់: LMP-C162/90

តម្លៃ: $290.00
2 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-C150/90

លេខសំគាល់: LMP-C150/90

តម្លៃ: $406.00
2 ផលិតផល

Sony Original Lamp LMP-C121/90

លេខសំគាល់: LMP-C121/90

តម្លៃ: $364.00
2 ផលិតផល

Star EVS50 102x76cm Table Top Projector Screen

លេខសំគាល់: EVS50

តម្លៃ: $150.00
4 ផលិតផល

Star EVS40 81x61cm Table Top Projector Screen

លេខសំគាល់: EVS40

តម្លៃ: $120.00
6 ផលិតផល