ម៉ាស៊ីនព្រីន និងស្កេន

Ubiquiti UniFi LR Access Point

លេខសំគាល់: UAP-LR

តម្លៃ: $129.00
189 ផលិតផល

300Mbps speeds, 500ft rangeThe UniFi AP uses a clean industrial design that seamlessly blends into typical environments. The AP's are feature the latest in... ផ្សេងទៀត 

ECW Outdoor Dimmable LED Aluminum Lights

លេខសំគាល់: TS6159

តម្លៃ: $15.00
20 ផលិតផល

Fuji Xerox DocuPrint M158f A4 Mono Multifunction SLED Printer TL300710

លេខសំគាល់: TL300710

តម្លៃ: $270.00
63 ផលិតផល

- A4 Black & White Multi-function SLED Printer - Print, Copy, Scan, Fax (4-in-1) - 20ppm (print), 20cpm (copy) - Host-based - 10/100 Base TX... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint M158b A4 Mono Multifunction SLED Printer

លេខសំគាល់: TL300706

តម្លៃ: $168.00
50 ផលិតផល

- Function: Print, Copy, Scan - Speed: 20ppm - Memory: 64MB - Resolution: 1,200 x 1,200 dpi - Connectivity: Hi-speed USB 2.0 - 300MHz... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint CM205F A4 Multifunction SLED Network Printer

លេខសំគាល់: TL300606

តម្លៃ: $630.00
3 ផលិតផល

- Function: Print/Copy/Scan/Fax - Print Speed: 12ppm Colour / 15ppm Black (A4/Letter) - Print Resolution: 1200 x 2400dpi - Memory: 128MB -... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint CM205b A4 Colour Multifunction SLED Printer

លេខសំគាល់: TL300602

តម្លៃ: $390.00
1 ផលិតផល

Function: Print, Copy, Scan - Print Speed: 12ppm (colour) / 15ppm (mono) - Memory: 128MB - Resolution: 1,200 x 2,400 dpi - Connectivity:... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint CP205 A4 Colour SLED Printer TL300597

លេខសំគាល់: TL300597

តម្លៃ: $335.00
4 ផលិតផល

- Print Speed: 12ppm (colour) / 15ppm (mono)- Memory: 128MB - Resolution: 1,200 x 2,400 dpi - Hi-speed USB 2.0, 10/ 100 Base-T Ethernet - 384MHz processor -... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint CP105b A4 Colour SLED Printer TL300593

លេខសំគាល់: TL300593

តម្លៃ: $215.00
1 ផលិតផល

- Print Speed: 10ppm (colour) 12ppm (mono)- Memory: 64MB - Resolution: 1,200 x 2,400 dpi - Connectivity: Hi-speed USB 2.0 - 192 MHz Processor - Host-Based... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox WorkCentre 3210MFP Multi-Function Printer

លេខសំគាល់: TL300546

តម្លៃ: $290.00
2 ផលិតផល

- A4 Black & White Multi-Function Laser Printer - Print, Copy, Scan, Fax (4-in-1) -24ppm (print), 24cpm (copy)... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox Phaser 3435DN A4 Mono Laser Printer

លេខសំគាល់: TL300533

តម្លៃ: $330.00
69 ផលិតផល

- Print Speed : Up to 35ppm (Letter)/33ppm (A4) - Print Resolution : 1,200 x 1,200 dpi effective output - First Page Out : As fast as 8.5 seconds -... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox Phaser 3435D A4 Mono Laser Printer

លេខសំគាល់: TL300531

តម្លៃ: $275.00
1 ផលិតផល

- Print Speed : Up to 35ppm (letter)/33ppm (A4) - Print Resolution : 1,200 x 1,200 dpi effective output - First Page Out : As fast as 8.5 seconds -... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuPrint C2200 A4 Colour Laser Printer

លេខសំគាល់: TL300492

តម្លៃ: $700.00
3 ផលិតផល

- A4 Colour Laser Printer - Print Speed: 25ppm colour/ 25ppm black - 256MB memory - FPOT < 16sec - 400MHz Processor - Resolution: 600 x... ផ្សេងទៀត 

Fuji Xerox DocuCentre-IV 3060 CP E TL200417

លេខសំគាល់: TL200417

តម្លៃ: $4,200.00
7 ផលិតផល

- P/N: TL200417 - Type: Console type (Black & White) - Memory: System Memory: 1GB / Page Memory: 512MB - HDD: N/A - Resolution: 600 x 600... ផ្សេងទៀត 

ECW Dimmable LED Aluminum Lights

លេខសំគាល់: TD1084W

តម្លៃ: $50.00
160 ផលិតផល

Fuji Xerox DocuCentre-IV C2263 CPS STD ENG Color Copier TC100551

លេខសំគាល់: TC100551

តម្លៃ: $6,600.00
1 ផលិតផល

Fuji Xerox DocuCentre-IV C2263 CP STD ENG TC100547

លេខសំគាល់: TC100547

តម្លៃ: $5,300.00
3 ផលិតផល

HP Scanjet 5590 Digital Flatbed Scanner L1910A

លេខសំគាល់: L1910A

តម្លៃ: $420.00
3 ផលិតផល

EDIsecure DCP360+ Direct Card ID Card Printer DS

លេខសំគាល់: DIH10521

តម្លៃ: $3,000.00
1 ផលិតផល

EDIsecure DCP360i 6-Panel C.Ribbon Y,M,C,K,OP,K (600 Prints)

លេខសំគាល់: DIC10194

តម្លៃ: $240.00
4 ផលិតផល

Fuji Xerox Toner for WC3210/3220 Standard Toner CWAA0775

លេខសំគាល់: CWAA0775

តម្លៃ: $70.00
71 ផលិតផល