គ្រឿងបណ្តាញ និងទំនាក់ទំនង

Kasda KA300 Router 300mpbs

លេខសំគាល់: KA300

តម្លៃ: $35.00
4 ផលិតផល

Key Features: 1.Fashionable, Elegant and Exquisite Appearance. According to the West antique decorating style, the KA300 owns... ផ្សេងទៀត 

Kasda portable wifi LTE Router & Built-in Battery

លេខសំគាល់: KW9522

តម្លៃ: $95.00
3 ផលិតផល

  ² Specifications   WIRELESS Operation Mode: LTE router, ... ផ្សេងទៀត 

Kasda WiFi Repeater 300Mbps KW5583

លេខសំគាល់: KW5583

តម្លៃ: $35.00
3 ផលិតផល
Kasda ADSL modem router KW58283

លេខសំគាល់: KW58283

តម្លៃ: $40.00
5 ផលិតផល

    Key Features: 1.High reliability based on Broadcom chipset, support ADSL & Ethernet dual WAN access.... ផ្សេងទៀត 

Kasda ADSL modem router KW58293

លេខសំគាល់: KW58293

តម្លៃ: $35.00
4 ផលិតផល

    More Details~~~   Specifications: 1.ADSL Features: ~~~Full-rate ANSI T1.413 issue 2 ~~~ITU-T... ផ្សេងទៀត 

Kasda LTE Router with Ext Antenna

លេខសំគាល់: KW9621

តម្លៃ: $125.00
4 ផលិតផល

  Note: It comes with   3 Year warranty !!   From Australia!  ផ្សេងទៀត 

Kasda ADSL modem router KW5863 VOIP

លេខសំគាល់: KW5863

តម្លៃ: $90.00
3 ផលិតផល

ADSL Modem Wireless Router VoIP Gateway ADSL,ADSL2,ADSL2+ 802.11b/g/n 300Mbps - Ext. Antenna Product Number KW5863... ផ្សេងទៀត 

Kasda ADSL modem router KW5813

លេខសំគាល់: KW5813

តម្លៃ: $55.00
4 ផលិតផល

ADSL Modem Wireless Router ADSL,ADSL2,ADSL2+ 802.11b/g/n 300Mbps - Ext. Antenna   Key Features: 1.High-Speed & Superior... ផ្សេងទៀត 

Prolink Powerline 500Mbps PPL1501N (Client)

លេខសំគាល់: PPL1501N

តម្លៃ: $45.00
4 ផលិតផល

Application High-speed powerline adaptor which will extend your home/office network via its existing electrical lines to rooms with weak or... ផ្សេងទៀត 

Prolink Powerline 600Mbps PPL1500P (Head)

លេខសំគាល់: PPL1500P

តម្លៃ: $40.00
4 ផលិតផល

Application High-speed Powerline adaptor which will extend your home/office network via its existing electrical lines to rooms with weak or... ផ្សេងទៀត 

Prolink 300Mbps Wireless N Router PRN3001
តម្លៃ: $25.00
4 ផលិតផល

Application: allows to connect any WiFi enabled device as laptop, smartphone, tablet, TV set-top-box, Gaming console Features: - 300Mbps... ផ្សេងទៀត 

Linksys Wi-Fi Router E900 Wireless-N Router
តម្លៃ: $65.00
4 ផលិតផល

Application: allows to connect any WiFi enabled device as laptop, smartphone, tablet, TV set-top-box, Gaming console Features: - High speed up... ផ្សេងទៀត 

Linkbasic 12U WCB Cabinet 600x450

លេខសំគាល់: WCB12-645-BAA-C

តម្លៃ: $180.00
2 ផលិតផល

Trendnet 8Port Gigabit TEGS8G Switch

លេខសំគាល់: TEGS8G

តម្លៃ: $63.00
2 ផលិតផល

Trendnet 8 Port 10/100 TE100S80G Switch

លេខសំគាល់: TE100-S80g

តម្លៃ: $39.00
1 ផលិតផល

Trendnet 5 Port 10/100 TE100S50G Switch

លេខសំគាល់: TE100S50G

តម្លៃ: $35.00
3 ផលិតផល

TRENDnet TE100S24D Ethernet Switch

លេខសំគាល់: TE100-S24D

តម្លៃ: $99.00
5 ផលិតផល

Cisco SPA8000 8-Port Telephony Gateway

លេខសំគាល់: SPA8000-G1

តម្លៃ: $340.00
1 ផលិតផល

8 x , 1 x WAN

Cisco SPA 303 IP Phone - Wired - Wall Mountable

លេខសំគាល់: SPA303-G1

តម្លៃ: $150.00
21 ផលិតផល

Cisco SPA 301G IP Phone - Cable

លេខសំគាល់: SPA301-G1

តម្លៃ: $75.00
1 ផលិតផល