គ្រឿងកុំព្យូទ័រ

W758M USB Drum Kit PC Desktop Electronic Drum Pad with 2 Sticks Foot Pedals - WHITE AND BLACK

លេខសំគាល់: 120068901

$54.00   តម្លៃ: $49.00
-9%
1 ផលិតផល

USB Drum Kit W758M is high-tech entertainment product with modern science and technology, electronics industry innovation design. Injecting young people's... ផ្សេងទៀត 

Prolink 300Mbps Wireless N Router PRN3001
តម្លៃ: $25.00
4 ផលិតផល

Application: allows to connect any WiFi enabled device as laptop, smartphone, tablet, TV set-top-box, Gaming console Features: - 300Mbps... ផ្សេងទៀត 

Microlab X2/2.1 speaker

លេខសំគាល់: X2/2.1

តម្លៃ: $57.00
4 ផលិតផល

Key Features  Number of Channels: 2.1;  Aggregate capacity: 46 W;  Color: black, white;  Housing material Front speaker/sattelitov:... ផ្សេងទៀត 

CoolerMaster Laptop Cooling Pad Blk/Gray CHS02KA

លេខសំគាល់: CHS02KA

តម្លៃ: $43.00
12 ផលិតផល

   Product Description The Cooler Master Comforter combines both superb ergonomics and friendly design in one. This attractive laptop pad is... ផ្សេងទៀត 

LenovoThinkPad Precision USB Mouse - Midnight Black

លេខសំគាល់: 0B47153

តម្លៃ: $19.00
18 ផលិតផល

ThinkPad Precision USB Mouse - Midnight Black

Linksys Wi-Fi Router E900 Wireless-N Router
តម្លៃ: $65.00
4 ផលិតផល

Application: allows to connect any WiFi enabled device as laptop, smartphone, tablet, TV set-top-box, Gaming console Features: - High speed up... ផ្សេងទៀត 

Biostar 9500GT 512MB DDR2 128bit HDMI PCIE VN9502TH51

លេខសំគាល់: VN9502TH51

តម្លៃ: $49.00
1 ផលិតផល

- NVIDIA GF9500GT GPU- 512MB DDR2 - Native HDMI output support - PCI Express 2.0 x16 bus interface - Support NVIDIA PuroVideo HD Technology - Complete... ផ្សេងទៀត 

Biostar GT210 1GB DDR3 64bit HDMI VN2103NHG6

លេខសំគាល់: VN2103NHG6

តម្លៃ: $41.00
1 ផលិតផល

- NVIDIA GetForce 210 GPU- High speed 1024MB DDR3 - Low profile with VGA/DVI/HDMI edition - PCI Express 2.0 x 16 bus interface - Support NVIDIA pureVideo... ផ្សេងទៀត 

Biostar GT210 512MB DDR2 64bit HDMI VN2102NH56

លេខសំគាល់: VN2102NH56

តម្លៃ: $36.00
1 ផលិតផល

- NVIDIA GeForce 210 GPU- High speed 512MB DDR2 - Low profile with VGA/DVI/HDMI edition - PCI Express 2.0 x16 bus interface - Support NVIDIA PuroVideo HD... ផ្សេងទៀត 

Panasonic UJ120 Bluray laptop DVDRW

លេខសំគាល់: UJ120

តម្លៃ: $98.00
2 ផលិតផល

- Made in Philippines

Biostar TH67+ 4DDR3-V-GL-A-4SATA-USB3-Raid5-LGA1155

លេខសំគាល់: TH67B+

តម្លៃ: $99.00
2 ផលិតផល

- Port: D-Sub, DVI, and HDMI - Free BIO-Remote Control - BIO-Remote 2 for iPhone/iPad and Android only

Seagate Barracuda ST2000DL003 2TB 3.5" Hard Drive

លេខសំគាល់: ST2000DL003

តម្លៃ: $120.00
1 ផលិតផល

Sony Original Carry Cover for S Tablet SGPCV2

លេខសំគាល់: SGPCV2

តម្លៃ: $65.00
1 ផលិតផល

Cisco 10/100 Rack-mount Switch SF100-16-NA

លេខសំគាល់: SF100-16-NA

តម្លៃ: $150.00
4 ផលិតផល

Ubiquiti Long Range Outdoor Rocket M9 900Mhz Airmax

លេខសំគាល់: RocketM9

តម្លៃ: $245.00
1 ផលិតផល

Ubiquiti Long Range Outdoor Rocket M5 5.8Ghz Airmax

លេខសំគាល់: RocketM5

តម្លៃ: $185.00
9 ផលិតផល

Ubiquiti Long Range Outdoor Rocket M2 2.4Ghz Airmax

លេខសំគាល់: RocketM2

តម្លៃ: $180.00
1 ផលិតផល

Biostar P41D3 G41 LGA775 DDR3 Glan/Audio IP41AA7S

លេខសំគាល់: P41D3

តម្លៃ: $54.00
1 ផលិតផល

Sony Multi-Card Reader/Writer MRW62E-S2 Blue

លេខសំគាល់: MRW62E-S2/L2SYM

តម្លៃ: $15.00
2 ផលិតផល

Mobile Edge MEEN01 Express Notebook Case (Black)

លេខសំគាល់: MEEN01

តម្លៃ: $38.00
2 ផលិតផល