គ្រឿងបន្លាស់កុំព្យូទ័រ

DDR3 1333 4GB ECC Transcend TS512MKR72V3T Dell PE

លេខសំគាល់: TS512MKR72V3T

តម្លៃ: $89.00
2 ផលិតផល

Biostar TP67XE 1155 DDR3 Aud GLan USB3 1394 Raid5

លេខសំគាល់: TP67XE

តម្លៃ: $150.00
1 ផលិតផល

B3 Version Chipset Supports the Intel 2nd generation Core i7 and Core i5 processors in the 1155 package Intel P67 single chip architecture 10... ផ្សេងទៀត 

Trendnet 10ft USB KVM Cable

លេខសំគាល់: TK-CU10

តម្លៃ: $20.00
24 ផលិតផល

TRENDnet TK-407K 4-Port USB KVM Switch

លេខសំគាល់: TK-407K

តម្លៃ: $90.00
2 ផលិតផល

Cable2Go HD15M/F Monitor Y Cable

លេខសំគាល់: 29610

តម្លៃ: $17.00
1 ផលិតផល

Dell Original 4GB 1333MHz REG DIMM for Dell PE T310

លេខសំគាល់: 18783704.4

តម្លៃ: $220.00
2 ផលិតផល

Dell 1TB 7.2K RPM SATA II 3.5" Non Hot Plug Hard Drive

លេខសំគាល់: ed18933012

តម្លៃ: $220.00
1 ផលិតផល

219-17890 CUS,INFO,EX-PENANG HUB 400-18558 Kit - 1TB 7.2K RPM SATA II 3.5" Hard Drive - Non Hotplug 990-19564 EX-HUB from APCC Penang(DDD)

Taiyo (W2CL810K) Low Cabinet (White Wood Color),

លេខសំគាល់: W2CL810K-00-WWD

តម្លៃ: $180.00
6 ផលិតផល

Low Cabinet (White Wood Color)

WD 500Gb 7.2k SATAII HDD WD5000AAKX

លេខសំគាល់: WD5000AAKX

តម្លៃ: $75.00
22 ផលិតផល

WD 1Tb 3.5" SATA WD10EZRX

លេខសំគាល់: WD10EZRX

តម្លៃ: $82.00
2 ផលិតផល

Biostar 9300GS 512Mb DDR2 PCIE VN9302GH56

លេខសំគាល់: VN9302GH56

តម្លៃ: $35.00
1 ផលិតផល

Biostar GT430 2Gb DDR3 128Bit DVI/VGA/HDMI VN4303THX1

លេខសំគាល់: VN4303THX1

តម្លៃ: $80.00
1 ផលិតផល

Epson Replacement Lamp V13H010L54

លេខសំគាល់: V13H010L54

តម្លៃ: $280.00
1 ផលិតផល

Panasonic UJ8A2 Slim DVDRW

លេខសំគាល់: UJ8A2ABSX2-S

តម្លៃ: $89.00
1 ផលិតផល

Transcend Jetflash V85 8GB

លេខសំគាល់: TS8GJFV85

តម្លៃ: $15.00
7 ផលិតផល

Trixbox 8 Port PSTN Voice Gateway PCIE

លេខសំគាល់: TDM800P

តម្លៃ: $830.00
1 ផលិតផល

Dell Original T114C Replacement Battery

លេខសំគាល់: T114C

តម្លៃ: $160.00
1 ផលិតផល

Seagate 500GB 7200rpm 3.5" Hard Drive (ST500DM002)

លេខសំគាល់: ST500DM002

តម្លៃ: $65.00
1 ផលិតផល

Samsung DVDRW 24X Sata Black SH-224BB

លេខសំគាល់: SH224BB

តម្លៃ: $25.00
1 ផលិតផល

Samsung DVDRW 22X Sata SH-222

លេខសំគាល់: SH222

តម្លៃ: $26.00
1 ផលិតផល