ផលិតផលថែខ្លួនពេលមុជទឹក

Danvi Moisturizing Vitamin wash filter
$25.00   តម្លៃ: $15.00
-40%
5 ផលិតផល

  + DANVI គឺជាប្រភេទតម្រងទឹកដែលតភ្ជាប់ជាមួយទឹកផ្កាឈូក សម្រាប់ការប្រើបាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងការរស់នៅ។ ហើយវាជាផលិតផលដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េ ១០០ %។... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Storage Water Heaters (ម៉ាស៊ីនស្តុកទឹកក្តៅ)

លេខសំគាល់: RES-EB415

តម្លៃ: $144.00
10 ផលិតផល

Rinnai Electric Storage Water Heaters ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រភេទស្តុកទឹក ក្នុងចំណុះ១៥លីត្រ និង ៣០ លីត្រ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី • Capacity  15L/30L... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើអគ្គិសនី)

លេខសំគាល់: REI-A350NP

តម្លៃ: $139.00
10 ផលិតផល

Rate Power 3.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater 4.5 kW with rain shower (with pump)

លេខសំគាល់: REI-A450AP-R

តម្លៃ: $250.00
5 ផលិតផល

Rate Power 4.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស)

លេខសំគាល់: Infinity16

តម្លៃ: $803.00
10 ផលិតផល

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅភ្លាមៗ ប្រើឧស្ម័នហ្គាស) Original Rinnai from Japan Compact Rinnai INFINITY 16... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater 3.5 kW with rain shower (no pump)

លេខសំគាល់: REI-A350NP-R

តម្លៃ: $209.00
5 ផលិតផល

Rate Power 3.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Obsidian Silky Flower Serum

លេខសំគាល់: OB0104

តម្លៃ: $13.50
10 ផលិតផល

Obsidian Flower Silky Serum ជាសេរ៉ូមព្យាបាលសក់ខូចអោយទន់ភ្លឺរលោង ចម្រាញ់ចេញពីប្រូតេអ៊ីនសរសៃរសូត្រ និងប្រេងរុក្ខជាតិចូលទៅព្យាបាលសក់ពីស្រទាប់ក្នុង ផ្សេងទៀត 

Rinnai Gas Infinity Water Heater 26L (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស)

លេខសំគាល់: Infinity26

តម្លៃ: $897.00
10 ផលិតផល

Rinnai Gas Infinity Water Heater (ម៉ាស៊ីនបង្កើតទឹកក្តៅប្រើហ្គាស) Original Rinnai from Japan Compact Rinnai INFINITY 26 Continuous flow... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Electric Instant water Heater (EIWH) 4.5 kW

លេខសំគាល់: REI-A450AP

តម្លៃ: $180.00
5 ផលិតផល

Rate Power 4.5kW Water Pressure 20kPa---380kPa Installation Wall hanging Minimum Water Flow Rate 2L/min ELCB Cut off Primary circuit... ផ្សេងទៀត 

Rinnai Vertical/Horizontal Electric Storage Water Heaters (ម៉ាស៊ីនស្តុកទឹកក្តៅ)

លេខសំគាល់: RES-ED450

តម្លៃ: $207.00
10 ផលិតផល

• Capacity  50L/80L   • Tank type  Enamel   • Casing   Painted Steel     • Rated... ផ្សេងទៀត